Skip to main content

Permakultúrna farma Dvorisko | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov

Princípy hospodárenia na našej farme alebo čo je permakultúra?

Pojem permakultúra vznikla spojením slov „permanent“ a „agriculture“, čiže trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Postupne sa však tento pojem rozšíril a zahŕňa nielen poľnohospodárstvo ale celkovo trvalo udržateľné ľudské sídla alebo udržateľný spôsob života. O permakultúre je k dispozícii množstvo internetových zdrojov a preto tu popíšeme iba spôsob, akým uplatňujeme niektoré princípy permakultúry na našej farme.

Hospodárenie s vodou. Uvedomujeme si dôležitosť vody a preto sa na našej farme zameriavame na jej zadržiavanie vo všetkých formách. Vybudovali sme záchytné jazierko, terasovaním pozemku zabraňujeme odtoku vody po prudkých dažďoch. V pôvodne holej lúke sme vysadili množstvo stromov, ktoré slúžia ako vetrolam a zároveň zabraňujú nadmernému odparovaniu vody.

Zodpovedné využívanie zdrojov. Snažíme sa o využívanie obnoviteľných zdrojov - ako zdroj energie využívame okrem iného solárne panely, na vykurovanie používame drevo, ktoré zároveň dorastá v podobe nami vysadených stromov. Využívame kolobeh zdrojov (rastliny ako potrava pre nás a zvieratá, ktoré zase produkujú hnojivo pre rastliny). Aj vďaka tomu nepoužívame žiadne priemyselné hnojivá.

Podpora biodiverzity. Na našej farme sa snažíme kopírovať vzory prírody, ktorá prirodzene vytvára spoločenstvá. Preto uplatňujeme polykultúrnu výsadbu, na pozemku máme vysadených množstvo (ovocných ale aj iných) kríkov a stromov, chováme viacero druhov zvierat. Vytváraním a podporou rôznorodých biotopov tiež podporujeme druhovú pestrosť rastlín a voľne žijúcich druhov zvierat (napr. motýle, vážky, obojživelníky, vtáky atď.), ktoré nám zase poskytujú svoju „službu“ v podobe regulácie škodcov. Chemické postreky preto nie sú potrebné a podľa nás by boli naopak škodlivé.

Využívanie lokálnych zdrojov a daností. Pestujeme tie rastliny, ktorým sa u nás prirodzene darí a chováme zvieratá, ktorým dokážeme vytvoriť podmienky čo najviac zodpovedajúce ich potrebám. Využívame rôznorodosť nášho pozemku a tomu prispôsobujeme aj spôsob jeho využívania (strmé svahy spásané ovečkami, vlhké miesta na pestovanie vlhkomilných rastlín atď.).

Permakultúrna farma Dvorisko © 2023 | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov